Hiệp hội Thang máy Việt Nam hoạt động với 3 chức năng chính

Hiệp hội Thang máy Việt Nam hoạt động với 3 chức năng chính:

1.Đào tạo - Nghiên cứu

Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức, thông tin về quy định pháp luật và đào tạo nghề kỹ thuật viên thang máy, thang cuốn.

2. Hỗ trợ, tư vấn

Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ liên quan về kỹ thuật và các nội dung pháp lý thang máy, thang cuốn; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

3. Xúc tiến thương mại

Hiệp hội hợp tác, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, đơn vị sản xuất, và người dùng thang máy, thang cuốn cùng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại như: hội chợ, triển lãm, xếp hạng thang máy, ...

Ngoài ra, Hiệp hội còn thực hiện một số chức năng khác nhằm bảo vệ quyền lợi hội viên, người sử dụng thang máy, thang cuốn như:

- Tham gia ý kiến xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho thang máy, thang cuốn.

- Tham gia nghiên cứu về an toàn, hiện trạng thang máy, thang cuốn tại Việt Nam.

- Tham gia phát hành ấn phẩm kỹ thuật về an toàn đối với thang máy, thang cuốn.

--------------------------------------

Vietnam Elevator Association serves with the 3 main purposes:

1. Training – Research:

Disseminating and fostering knowledge and information on legal regulations and vocational training for elevator and escalator technicians.

2. Support, consultation

Support, consultation services related to technical and legal contents of elevators, escalators; sharing experiences, supporting each other in production, trading and services; comply with the principles and purposes of the Association.

3. Trade promotion

The association cooperates with state management agencies, international organizations, elevators and escalators manufacturers/users to promote trade promotion activities such as fairs and exhibitions, elevator business ranking, ...

In addition, the Association also performs other functions to protect the interests of Association members, users of elevators and escalators such as:

- Contribute ideas to develop technical standards and regulations for elevators and escalators.

- Participate in research on safety, current status of elevators and escalators in Vietnam.

- Participate in issuing technical publications on safety for elevators and escalators.


Các tin khác

tin-khac

Đại hội Thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 8/9/2020.

Đại hội Thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam đã thành công tốt đẹp...
tin-khac

Chính thức thành lập Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Ngày 20/8, Quyết định số 594 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp...

Giới thiệu doanh nghiệp

Sự kiện nổi bật