1.Thông tin cá nhân

2.Thông tin nghề nghiệp

3.Các giấy tờ liên quan *

Đối với Hội viên là cá nhân, hồ sơ bao gồm: 1.Đơn xin gia nhập Hiệp hội - cá nhân (nhấn vào để tải xuống)
2.Cam kết hội viên cá nhân (nhấn vào để tải xuống)
3.Lý lịch tư pháp hoặc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương kèm theo cam kết trong 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 4.Bằng cấp và giấy phép, chứng chỉ hoạt động còn hiệu lực đối với các trường hợp yêu cầu giấy phép; 5.Văn bản xác nhận của đơn vị đang công tác kèm Bản sao hợp đồng lao động chứng minh kinh nghiệm tối thiểu 02 năm hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn hoặc có liên quan đến thang máy, thang cuốn; 6.Văn bản giới thiệu của ít nhất 02 ủy viên Ban chấp hành; 7.02 ảnh cỡ 4x6 của cá nhân đăng ký tham gia Hiệp hội

4.Mục đích tham gia hiệp hội

  • Mọi thông tin, tài liệu, giấy tờ cung cấp tới Hiệp hội là hợp pháp, trung thực và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung kê khai của mình nêu trên.

Những trường có dấu (*) là bắt buộc.

1.Tên tổ chức

2.Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp hội

3.Các ngành nghề kinh doanh

4.Các mảng hoạt động của đơn vị (có thể gồm nhiều hoạt động):

5.Tình hình hoạt động 3 năm gần nhất

(ĐVT: triệu đồng)
Hạng mục
Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế
Thuế đã đóng
Vốn điều lệ
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Sản lượng thang đã cung cấp hàng năm (chiếc) (dành cho Đơn vị hoạt động trực tiếp trong ngành thang máy, thang cuốn)
Thang gia đình
Thang dự án
Thang cuốn
Thang băng chuyền

6.Mục đích tham gia hiệp hội *

Nhu cầu của đơn vị
Khả năng đóng góp cho hiệp hội

7.Các giấy tờ liên quan *

Đối với Hội viên là tổ chức, hồ sơ bao gồm: 1.Đơn xin gia nhập Hiệp hội - tổ chức (nhấn vào để tải xuống)
2.Cam kết hội viên tổ chức (nhấn vào để tải xuống)
3.Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và văn bản cử đại diện của tổ chức tham gia Hiệp hội do cơ quan xác nhận; 4.Lý lịch tư pháp của cá nhân đại diện cho đơn vị; 5.Giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện; 6.Các tài liệu chứng minh uy tín của doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo phân tích đánh giá của khách hàng về sản phẩm, chất lượng dịch vụ (kèm theo phiếu đánh giá, nhận xét của khách hàng); Danh hiệu, giải thưởng, bằng khen trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn hoặc có liên quan đến thang máy, thang cuốn (nếu có); Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng (nếu có); 7.Báo cáo tài chính của 02 năm tài chính liên tiếp gần nhất; 8.Văn bản giới thiệu của ít nhất 02 ủy viên Ban chấp hành; 9.Văn bản xác nhận nộp thuế của Cơ quan thuế trong vòng 02 năm gần nhất; 10.02 ảnh cỡ 4x6 của cá nhân đại diện cho tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội.
  • Mọi thông tin, tài liệu, giấy tờ cung cấp tới Hiệp hội là hợp pháp, trung thực và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung kê khai của mình nêu trên.

Những trường có dấu (*) là bắt buộc.