Phương hướng hoạt động

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

HIỆP HỘI THANG MÁY VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2020-2025

Để triển khai thực hiện các hoạt động của Hiệp hội Thang máy Việt Nam, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến phương hướng hoạt động với các nội dung, cụ thể như sau:

I. TẦM NHÌN

Xây dựng Hiệp hội trở thành một tổ chức uy tín, đại diện cho toàn ngành thang máy, thang cuốn  Việt Nam đồng thời tăng cường sự phát triển bền vững cho lĩnh vực thang máy, thang cuốn ở Việt Nam cũng như vươn tầm ra thị trường quốc tế.

II. MỤC TIÊU CHUNG

1.Tập hợp, kết nối các hội viên là các cá nhân và tổ chức cùng hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch v nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội;

2. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội nhằm thống nhất tất cả các hội viên thực hiện nghiêm túc tôn chỉ của Hiệp hội;

3. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức, thông tin về quy định pháp luật cho hội viên, hướng dẫn, khuyến khích hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội;

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

5. Hợp tác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, đơn vị sản xuất, và người sử dụng thang máy, thang cuốn để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội như tổ chức đào tạo, dạy nghề, truyền nghề; thúc đẩy, nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và kỹ thuật cho thang máy, thang cuốn tại Việt Nam và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật nhằm hướng tới mục đích và sứ mệnh phát triển lĩnh vực thang máy, thang cuốn, góp phần xây dựng và phát triển đất nước;

6. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHUNG

1. Tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả của Hiệp hội

1.1 Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Hiệp hội, bao gồm: các tổ chức Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hiệp Hội và các đơn vị chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ, chức năng hoạt động của Hiệp hội;

1.2 Xây dựng hệ thống các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị liên quan của Hiệp hội;

1.3 Tổ chức nhân sự phù hợp, nâng cao vai trò hoạt động của các Ban chức năng trực thuộc Hiệp hội;

1.4 Đẩy mạnh kết nạp hội viên, trong đó đánh giá, tiếp nhận, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên của Hiệp hội.

2. Công tác chuyên môn và phát triển phong trào

2.1 Xây dựng, đóng góp ý kiến vào các chính sách, văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động;

2.2 Tham gia ý kiến xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho thang máy, thang cuốn Việt Nam;

2.3 Tham gia phát hành ấn phẩm về an toàn kỹ thuật đối với thang máy, thang cuốn;

2.4 Tổ chức, tham gia nghiên cứu đánh giá về an toàn kỹ thuật, khảo sát thị trường, hiện trạng thang máy, thang cuốn tại Việt Nam để có những định hướng, khuyến cáo cho cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan chức năng;

2.5 Tổ chức các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại và thúc đẩy phát triển lĩnh vực thang máy, thang cuốn.

3. Hội nhập quốc tế

3.1  Tiến hành việc tìm hiểu chức năng nhiệm vụ và kinh nghiệm hoạt động của các Hiệp hội thang máy trên thế giới và khu vực nhằm hoàn thiện phương thức hoạt động của Hiệp hội theo đúng pháp luật hiện hành;

3.2 Kết hợp với các hiệp hội thang máy của nước ngoài trong việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tập huấn cho đội ngũ cán bộ và quản lý của hội viên Hiệp hội.

4. Các công tác khác

4.1 Phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng chỉ chất lượng cho các sản phẩm và thiết bị thang máy, thang cuốn;

4.2 Hiệp hội sẽ khẩn trương, nhanh chóng ra mắt một trang thông tin của Hiệp hội để phổ biến cho các hội viên những thông tin kinh tế-kỹ thuật, các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, kiểm định thang máy, thang cuốn. Ngoài ra, trang thông tin của Hiệp hội còn là diễn đàn cung cấp các thông tin bổ ích cho doanh nghiệp của ngành và người tiêu dùng;

4.3 Phối hợp với các đơn vị đào tạo để triển khai và hoàn thiện năng lực của Hiệp hội, phổ biến các kỹ thuật cần thiết, bổ ích cho các hội viên, nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật lành nghề trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn.

TM. BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI THANG MÁY VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Hải Đức


Giới thiệu doanh nghiệp

Sự kiện nổi bật